ការលាយផ្សំ រវាងភាពចាស់បែប Industrial style និងក្បាច់រចនាផ្កាខារ៍នេសិន្ស៍ ដែលនឹងធ្វើឱ្យបន្ទប់មើលទៅថ្មី ងាយៗ និងកក់ក្ដៅខ្លាំងឡើង

CARVARINA SERIES

WALL TILE (RANDOM PATTERNS)

12”x24” [300×600 mm.]

ផ្ទៃរលោង (GLOSSY)

SANITARY WARE

Tag :
More Series