បង្ហាញភាព Chic និង Cool ជាមួយស្តៃយ៍ Memphis ដែលរៀបចំរំលេចពណ៌ និងក្បាច់រចនាដែលសប្បាយរីករាយ ដាស់អារម្មណ៍នៃគំនិតឆ្នៃប្រឌិតជាមួយហ្វែសិន្ស៍និសតាកំពូលប្រដូចនឹងអ្នក

PLAY SERIES

WALL TILE (RANDOM IN 7 PATTERNS)

8”x16” [200×400 mm.]

ផ្ទៃរលោង (GLOSSY)

SANITARY WARE

More Series