ក្នុងពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួន បរិយាកាសសប្បាយៗ ដូចបានសំរាក់កាយនៅផ្ទះសំដិលអាកាសច្រាំងមាត់សមុទ្រនៅអ៊ឺរ៉ុប ព្រមទាំងរូបមន្តបន្ធូរអារម្មណ៍សម្រាកកាយយ៉ាងវិសេសវិសាល

VALENCIAGA SERIES

FLOOR TILE (RANDOM PATTERNS)

12”x24” [300×600 mm.]

ផ្ទៃស្ងួត (MATT)

SANITARY WARE

Tag :
More Series