"បន្ទប់ដែលពេញទៅដោយភាពឡូយ ខ្លាសសិក ក្នុងស្ទីល American rustic មានតែមួយជាមួយឈើពីរពណ៌ ក្នុងថូនពណ៌ប្រផេះ ឆ្លុះបញ្ចាំងនូវភាពស្រស់របស់ធម្មជាតិយ៉ាងពិតប្រាកដ"

CHERISH GREY SERIES

X-PORCELAIN (RANDOM PATTERNS)

8”x48” [200×1,200 mm.]

ផ្ទៃស្ងួត (MATT)

RECOMMENDED TILE

SANITARY WARE

Tag :
More Series